หน้าแรกข่าว/บทความข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
81 สสภ.5 ลงพื้นที่ทดสอบใช้งานเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม เขียนโดย กาญจน์ 24 มิถุนายน 2557 999
82 สสภ.5 ร่วมกับกรมปศุสัตว์ตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรที่สร้างผลกระทบต่อลุ่มน้ำท่าจีน พื้นที่จ.สุพรรณบุรีและนครปฐม เขียนโดย คคนางค์ 12 มิถุนายน 2557 1063
83 สสภ.5 จัดนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก เขียนโดย คคนางค์ 12 มิถุนายน 2557 981
84 สสภ.5 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับจุลภาค (โครงการคนดีศรีสุพรรณ) รุ่นที่ 1 และ 2 วันที่ 24 และ 26 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย คคนางค์ 05 มิถุนายน 2557 988
85 สสภ.5 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการฟื้นฟูกรณีไฟไหม้โรงงานรีไซเคิลน้ำมันเก่า ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เขียนโดย คคนางค์ 02 มิถุนายน 2557 907
86 สสภ.5 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความสามารถในเรื่องแนวทางการจัดการไขมันและน้ำมันจากสถานประกอบการร้านอาหาร เขียนโดย คคนางค์ 02 มิถุนายน 2557 863
87 สสภ.5 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องแนวทางการดำเนินงาน กรณี เมื่อพบเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามมาตรา 80 แห่งพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงฯ ซึ่งออกตามความในมาตรา 80 เขียนโดย คคนางค์ 02 มิถุนายน 2557 908
88 สสภ.5 สำรวจพื้นที่สาธารณประโยชน์ “ดอนกระเบื้อง” ที่เทศบาลศรีประจันต์ ที่ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย คคนางค์ 01 มิถุนายน 2557 896
89 สสภ.5 จัดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 - 2559 ระหว่าง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และศูนย์อนามัย (ภาคกลาง) ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เขียนโดย คคนางค์ 01 มิถุนายน 2557 873
90 สสภ.5 เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐม พบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย คคนางค์ 01 มิถุนายน 2557 844

หน้า 9 จาก 21

Go to top