หน้าแรกข่าว/บทความข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
21 สสภ.5 ร่วมกับบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย คคนางค์ 18 ตุลาคม 2559 318
22 การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การตจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก พ.ศ. 2560 - 2564 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 28 กันยายน 2559 331
23 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันตก อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการฯ เขียนโดย คคนางค์ 10 สิงหาคม 2559 424
24 สสภ.5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ฯ เขียนโดย 28 กรกฎาคม 2559 427
25 สสภ.5 ร่วมกับส่วนแหล่งน้ำทะเล สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เขียนโดย 12 กรกฎาคม 2559 439
26 สสภ.5 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมมลพิษ สปป.ลาว ณ ศูนย์ท่าจีนศึกษาโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) เขียนโดย 08 กรกฎาคม 2559 478
27 สสภ.5 ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครือข่ายภาคประชาชนแจ้งเหตุว่ามีปลาตายในแม่น้ำท่าจีน บริเวณอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เขียนโดย คคนางค์ 07 กรกฎาคม 2559 410
28 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ณ จังหวัดอ่างทอง นครราชสีมา บึงกาฬ และ ขอนแก่น เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 28 มิถุนายน 2559 857
29 สสภ.5 ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน คลองพิทยาลงกรณ์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เขียนโดย 28 มิถุนายน 2559 312
30 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จัดประชุมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 13 มิถุนายน 2559 525

หน้า 3 จาก 21

Go to top